Zespół Oświaty Samorządowej
w Świeszynie

17 kwietnia 2024 15:17

Projekty i programy

1. Grant pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja

Grant pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja: W dniu 13 listopada 2020 r. została podpisana umowa  pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Olgierda Kustosza – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Stanisława Wziątka –  Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Świeszyno reprezentowaną przez Panią Ewę Korczak – Wójt Gminy Świeszyno przy kontrasygnacie Pani Bożeny Hok – Skarbnika Gminy Świeszyno o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

            W ramach powyższej umowy gmina pozyskała pieniądze w wysokości 63 679,61 zł na zakup środków oraz sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji dla szkół podstawowych, przedszkola i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno. Placówki zostały doposażone m.in. w profesjonalne zestawy do sprzątania z wózkami do mycia podłóg, bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk, kwarcowe generatory ozonu, odkurzacze na mokro i na sucho, parownice antybakteryjne typu Karcher, lampy na promienie UV-C oraz płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

2. PROGRAM RZĄDOWY  „KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ”

Szkoły podstawowe w Gminie Świeszyno przystąpiły do Programu Rządowego „KSIĄŻKA NASZYCH MARZEŃ”, ma to na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Do programu przystąpiły szkoły:

  1. Szkoła Podstawowa im. W. Szymborskiej w Konikowie, otrzymała dotację w wysokości 1300 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 349 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1649 zł  zakupić 95 książek, które znacznie wzbogaciły zasoby biblioteczne szkoły. Wśród nich znajduje się literatura dla dzieci, młodzieży oraz w niewielkiej ilości książki metodyczne dla nauczycieli. W ramach programu zaplanowano  na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, wiedzy o literaturze, recytatorskie oraz współpracę z Biblioteką Gminną.
  2. Szkoła Podstawowa im. Kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim, otrzymała dotację w wysokości 1300 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 325 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1649 zł zakupić 90 pozycji książkowych, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki szkolnej. W ramach programu zaplanowano  na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, wiedzy o literaturze, recytatorskie oraz ścisłą współpracę z Biblioteką Gminną i MCK e-Eureka
  3. Szkoła Podstawowa w Dunowie, otrzymała dotację w wysokości 1000 zł, z własnych środków dofinansowano zadanie  na kwotę 200 zł.. Szkoła mogła za kwotę 1200 zł zakupić książki z zakresu biblioterapii, nauki czytania dla najmłodszych, bajeczki, beletrystyka dziecięcą i młodzieżową, które znacznie wzbogaciły zasoby biblioteczne szkoły. W ramach programu zaplanowano na rok szkolny 2015/2016 wiele konkursów czytelniczo-plastycznych, recytatorskie oraz współpracę z Biblioteką Gminną.

2. Projekt grantowy Fundacji Banku Zachodniego WBK „ Tu mieszkam, tu zmieniam”

Cele konkursu:
– wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną,
– zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej i lokalnym środowisku.

W projekcie grantowym „Tu mieszkam, tu zmieniam” uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie realizując projekt „My artyści –  międzypokoleniowe koło teatralne”.

Na realizację programu, w ramach wygranego projektu, szkoła otrzymała od Banku Zachodniego WBK kwotę pieniężną w wysokości 4.000 zł.  Została ona przekazana na zakup materiałów niezbędnych w działalności koła teatralnego.

 3. Projekt grantowyFundacji Nauki dla Środowiska w ramach IX edycji Programu „Działaj lokalnie 2016”

Cele projektu:

  • Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz ich uczestnictwo w zawodach sportowych.
  • Wyłanianie talentów sportowych.
  • Popularyzacja piłki nożnej i zdrowego stylu życia na terenie wsi Konikowo, jak również całej Gminy Świeszyno.
  • Poprawienie stanu kondycji fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Zapobieganie zjawiskom patologii.
  • Integracja środowiska lokalnego.

W Programie „Działaj lokalnie 2016” uczestniczy Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Konikowie realizując projekt „Piłkarska reprezentacja Polski czeka…” Na realizację założonych celów szkoła otrzymała dotację w wysokości 5 000zł, która zostanie przekazana na budowę profesjonalnego boiska do gry w piłkę nożną.

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Samorządowej znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.zos-swieszyno.pl

Skip to content