Zespół Oświaty Samorządowej
w Świeszynie

17 kwietnia 2024 14:41

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Samorządowej w Świeszynie udostępniana jest na wniosek.


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:
– udostępnianie informacji następuje “bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku;
-jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, ZOS powiadamia
w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku);
– udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej
z wnioskiem;
– jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, ZOS powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez ZOS w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w trybie określonym w tej decyzji. 

Oprócz odmowy udostępnienia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie może udzielić odpowiedzi w formie pisma z wyjaśnieniem, że:

– żądana informacja nie jest informacją publiczną;
– ZOS nie dysponuje żądaną informacją;
– istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

            Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej wystąpią dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, zostanie  pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

            W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony  o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


Jak dostarczyć wniosek:
 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:  

– przesłać pocztą na adres: Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie, Świeszyno nr 36,

  76-024 Świeszyno;

– złożyć osobiście w siedzibie ZOS: 

(siedziba mieści się w budynku Multimedialnego Centrum Kultury e-Eureka Biblioteka Publiczne w Świeszynie) ;

– przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: zos@swieszyno.pl;

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania  tutaj: pobierz wniosek

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Samorządowej znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.zos-swieszyno.pl

Skip to content