Zespół Oświaty Samorządowej
w Świeszynie

20 czerwca 2024 12:09

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i ucznia jest  Zespół Oświaty Samorządowej, Świeszyno 36 76-024 Świeszyno.
  2. Dane osobowe rodziców i ucznia, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 47 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
  3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. SIO, OKE, Sąd Rodzinny, Urząd Gminy Świeszyno).
  4. Dane osobowe rodziców i ucznia, nauczyciela przechowywane będą przez okres wskazany w JRWA.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wskazanych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  8. Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych:

      – wymienionych w art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka),

      – adresów e-mail  rodziców (w celu uzyskania bezpłatnego dostępu do dziennika elektronicznego),

 Podanie pozostałych danych osobowych ucznia i rodziców wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.

  1. Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Oświaty Samorządowej nie podlegają profilowaniu.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email iod@zos-swieszyno.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Samorządowej znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.zos-swieszyno.pl

Skip to content