Zespół Oświaty Samorządowej
w Świeszynie

29 lutego 2024 20:31

Dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej  w Świeszynie
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE –

 główny księgowy w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową;
 • pracę w stałych godzinach;
 • udział w szkoleniach;
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach;
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego;
 • miłą i przyjazną atmosferę pracy w zespole.

I. DANE PODSTAWOWE :

 1. Nazwa stanowiska pracy: główny księgowy w Zespole Oświaty Samorządowej;
 2. Nazwa i adres jednostki: Zespół Oświaty Samorządowej  w Świeszynie,     76-024 Świeszyno 36;
 3. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE :

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku księgowy.
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
  do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Posiadanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku głównego księgowego:

a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki
w księgowości,

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie
co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie  certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

III. WYMAGANIA DODATKOWE :

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości  w jednostkach oświatowych.
 2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej:
 3. Ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych
   i wydanych na jej postawie przepisów wykonawczych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych;
 5. Predyspozycje osobowościowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, bezstronność;

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ na stanowisku będącym przedmiotem naboru :

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Obsługa finansowo-księgowa, prowadzenie pełnej księgowości jednostek za pomocą programu finansowo- księgowego;
 3. Realizacja operacji budżetowych – księgowanie syntetyczne i analityczne wszystkich dokumentów księgowych z rozbiciem na poszczególne rozdziały, paragrafy oraz konta, dekretacja dowodów księgowych, wykonywanie przelewów.
 4. Uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach określonych w przepisach.
 5. Uzgadnianie kosztów z wydatkami w terminach i na zasadach określonych
  w przepisach;
 6. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych, analiz.
 8. Prowadzenie gospodarki finansowej podległych jednostek  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Prowadzenie rejestru VAT.
 10. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 11. Dokonywanie wstępnej kontroli: zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 12. Opracowanie planów finansowych jednostek.
 13. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 14. Opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 15. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów.
 16. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 17. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

V. INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:

 1. umowa o pracę,
 2. wymiar czasu pracy — pełny etat (40 godzin tygodniowo),
 3. praca o charakterze administracyjno – biurowym przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 4. bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem,
 5. wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
  21 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Zespołu Oświaty samorządowej,
 6. pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym w rozumieniu przepisów  art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych, obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art.19 ustawy;
 7. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz
  z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Oświaty Samorządowej
w Świeszynie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł mniej niż 6%.

VII. DOKUMENTY  wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

1. cv oraz list motywacyjny opatrzony numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem oraz własnoręcznym podpisem;

2.  kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

3. kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres staż pracy;

4. podpisane przez kandydata oświadczenie dotyczące pełni zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

5. podpisane przez kandydata oświadczenie dotyczące niekaralności za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

6.podpisane przez kandydata oświadczenie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku główny księgowy;

7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze;

8. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych oraz innych umiejętności i kwalifikacji;

VIII. PRZEBIEG POSTĘPOWANIA w sprawie naboru:

 1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie
  z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko głównego księgowego
  w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie”
  osobiście w siedzibie ZOS, Świeszyno 36 w  godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze lub przesłać pocztą
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2024 r. (decyduje data wpływu oferty do ZOS) na adres :

Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie

Świeszyno 36

76-024 Świeszyno

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 1. Oferty pracy, które wpłyną do Zespołu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. 
 3. Z każdym z kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie, sposobie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 4. Po rozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze na stronie podmiotowej Zespołu: https://bip.zos-swieszyno.pl/ w menu „Nabór na stanowiska” upowszechniona zostanie informacja o wynikach naboru.
 5. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
 6. Informacji o przebiegu postępowania udziela specjalista  ds. kadr i płac –  Klaudia Karwowska, tel. 94 310 84 75, 517 058 601,  zos@swieszyno.pl
 7. Dyrektor może w każdym momencie unieważnić nabór.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – dla celu realizacji procesu rekrutacji na  stanowisko urzędnicze

Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie, Świeszyno 36, będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze oraz w celu wypełnienia wymogów określonych przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować
z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem   adresu e-mail: iod@zos-swieszyno.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych). Oznacza to, że dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres 5 lat i okres ten wynika
  z przepisów prawa.
 3. Podanie danych w celu przystąpienia do procesu rekrutacji jest obowiązkowe
  i wynika z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530), brak podania danych skutkować będzie brakiem rozpatrzenia dokumentów;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Samorządowej znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.zos-swieszyno.pl

Skip to content